موسسه وکیل تلفنی 476259-021

  • سعید هوشمند گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۲۴:۰ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • نیلوفر کرمی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۱:۴۶:۱۶ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • مرجان نیکنامی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۴۶:۱۳ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۴۰:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۳:۴۳ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۹:۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل فاطمه موسوی نژاد گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۳۹:۳۸ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۲:۱:۴۰ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۴:۵۷ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • وکیل عارفه بابائی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۱:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۶
انجمن وکیل تلفنی

نگارش دادخواست

دادخواست، اولین وسیله یا پل ارتباطی شما با دادگاه حقوقی یا  شورای حل اختلاف  میباشد. مثلا اگر شما از شخصی طلبی دارید باید ابتدا خواسته خودتان را در برگه بنام دادخواست بنویسید و ان برگه دادخواست را به دادگاه ارایه نمایید و دادگاه بر اساس ان برگه به خواسته یا ادعا شما رسیدگی میکند. برگه دادخواست یک فرم مخصوص هست که توسط واحد حسابداری دادگستری به مراجعه کنندگان داده میشود. برگه دادخواست داری چندین ردیف میباشد. البته  در  حال  حاضر برگه  دادخواست  برای طرح  دعوای که در  صلاحیت شورای حل اختلافاست  استفاده  میگردد. برای  طرح  دعوی  در دادگاه  حقوقی میتوانید  به  صورت  انلاین  درخواست  نگارش دادخواست  خودتانرا  ثبت نمایید تا به صورت انلاین در وبسایت عدل ایران توسط وکلای دادگستری ثبت گردد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      476259-021

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

شيوه نگارش دادخواست در سال 99

دادخواست حقوقی چیست؟چرا باید در تنظیم دادخواست اصول آن رعایت شود؟و گرفتن مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست صحیح کجا کاربرد دارد؟اقامه دعوا،در واقع،با تقدیم دادخواست به عمل می آید .دادگاه در صورتی میتواند به دعوی مدنی و یا جنبه مدنی امر کیفری رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد.بدون تقدیم دادخواست که در حال حاضر در دفاتر خدمات قضایی انجام میشود دعوا اقامه نمیشود.در واقع طبق قانون تاریخ تقدیم دادخواست ،تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.با این تفاسیر حتما در نگارش دادخواست باید دقت کافی ذا به کار برد و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کرد،چرا که دادخواستی که به طرز صحیح تنظیم نشود تمامی مراحل رسیدگی را تحت تاثیر قرار می دهد.شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد .بنابرایت دادگاه در صورتی میتواند به دعوا رسیدگی نماید که خواهان دادخواست خویش را در دفاتر خدمات قضایی ثبت نماید.دادخواست برگی است که به وسیله آن دادخواهی میشود و دادخواست باید به زبان فارسی باشد.دادخواستی که در مرحله نخستین تقدیم میشود به آن دادخواست نخستین و اگر در مرحله تجدیدنظر و فرجام باشد به آن دادواست تجدیدنظر یا فرجام گویند.برای آنکه اصول شکلی دادخواست رعایت شود باید شرایط مندرج در ماده51قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود و عدم رعایت هر کدام از این موارد دارای ضمانت اجرایی می باشد که عدم رعایت دسته ای از این موارد منجر به رد دادخواست و بعضی دیگر موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص میشود.تنظیم دادخواست باید به زبان فارسی باشد به طوری که در بعضی از ارا آمده که اگر دادخواست به زبان فارسی نباشد قانونی نیست،بنابراین برای اینکه دادخواستی اصول شکلی آن رعایت شود برای تنظیم آن حتما باید با وکیل دادگستری مشورت شود.نکته دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود این است که دادخواست حتما باید دارای امضا باشد و دادخواستی که این شرط در ان رعایت نشده باشد را نمیتوان دادخواست نامید حتی اگر دارای سایر شرایط باشد.بنابراین چنین برگی بی اثر بوده و ثبت چنین دادخواستی ممنوع می باشد.در تنظیم دادخواست حتما باید نام و اقامتگاه خواهان ذکر شود ،در صورتی که مشخصات خواهان در دادخواست مشخص نباشد  دادخواست رد میشود .اگر قبل از انقضای فرجه مقرر خواهان به دادگاه مراجعه کند میتواند از رد دادخواست جلوگیری کند ،به موجب قانون نام و مشخصات خوانده حتما باید در دادخواست ذکر شود که ممکن است خوانده دعوا یک نفر یا اشخاص متعدد باشند .یکی از مواردی دیگری که در تنظیم دادخواست باید رعایت شود تعیین خواسته و بهای آن است .خواسته خواهان مربوط خواسته،توجه نماید والا مستنکف از احقاق حق شمرده میشودتعیین خواسته ،محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند،در صورتی که خواسته خواهان در ستون دادخواست با متن دادخواست با هم در تعارض باشند دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر میکند .در تنطیم دادخواست حتما ادله و وسایل اثبات دعوا اعم از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین باید ذکر شود .دادخواست ممکن است دارای پیوست باشد که در این صورت خواهان به سندی استناد که استناد می نماید باید به ترتیبی تهیه و تقویم شود که قانونگذار پیش بینی نموده است .ضمنا اگر دادخواست توسظ ولی ،قیم ،وکیل خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میشود.

اخذ مشاوره حقوقی در مورد تنظیم دادخواست بهترین راه حل برای طرح یک دعوی حقوقی می باشد .پیشنهاد وکیل تلفنی به شما هموطنان گرامی این هست که قبل از هرگونه اقدام حقوقی در هر زمینه ای خصوصا مشاوره حقوقی در تنظیم دادخواست با وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.کاربرد مشاوره حقوقی برای تنظیم دادخواست حقوقی در این است که ساختار اولیه اقامه دعوی فراهم شده و هیج ایراد موثری به آن وارد نیست،چرا که دادخواست شما محدوده رسیدگی دادگاه را مشخص میکند .

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      476259-021

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه

پرسش:آایا واخواه می تواند ضمن اقامه واخواهی ،دعوی متقابل مطرح کند؟

نظر اکثریت:در رسیدگی به دعوای منتهی به صدور حکم غیابی ،فرض بر این است که خوانده مطلع از جریان دادرسی نبوده است ،بنابراین،دادخواست واخواهی به منزله اولین جلسه خواهد بود و رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله واخواهی فاقد اشکال تشخیص داده می شود.

نظر اکثریت:جلسه اول دادرسی جلسه ای است که موجبات دادرسی از هر نظر فراهم بوده ،بنابراین در رسیدگی ابتدایی که منتهی به صدور حکم غیابی شد،جلسه دادرسی تمام شده و با توجه به عدم نص قانون امکان رسیدگی به دعوا تحت عنوان متقابل امکان ندارد،اما چنانچه دعوای مطروحه ارتباط کامل به دعوی اصلی داشته باشد در اجرای ماده 103قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مرتبط توامان صورت خواهد پذیرفت.

نظر کمیسیون نشیت قضایی

با توجه به اینکه محکوم علیه رای غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییه از مفاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوی واخواهی کرده است،جلسه اول رسیدگی به دعوی واخواهی اولین جلسه رسیدگی حضوری محسوب میشود و واخواه می تواند در مهلت قانونی در مقابل ادعای خواهان اصلی،دادخواست متقابل به طور جداگانه از دادخواست واخواهی تقدیم کند .در صورتی که دعوی متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با آن ارتباط کامل داشته باشد،با دعوی اصلی توامان مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

درباره ما

 برای نگارش دادخواست کافی است در وب سایت ثبت نام نموده و ثبت سوال حقوقی بفرمایید تا به صورت رایگان بلافاصله ارتباط آنلاین مستقیم با وکیل پایه یک دادگستری برایتان مهیا شود.

مشاوره حقوقی نگارش دادخواست

ثبت اینترنتی دادخواست

ثبت دادخواست  در  سامانه  عدل ایران

ردیف اول مشخصات خواهان یا همان مدعی، ردیف دوم مشخصات خوانده یا همان طرف دعوی شما، ردیف سوم  مشخصات وکیل مدعی یا خواهان، ردیف چهارم  که مهمترین بخش دادخواست میباشد خواسته که دارید باید درج نمایید و اگر در این قسمت دادخواست اشتباه نمایید کل در دعوی شما  رد میگرددیا اینکه رسیدگی به ان انجام نمیشود و شما در این قسمت حتما باید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید.و ردیف پنجم که در این قسمت چنانچه دلیلی دارید که اثبات کننده ادعا شما هست را بنویسید و بخش بعدی بعدی دادخواست شرح دادخواست میباشد در این قسمت توضیحات خودتان را کاملا و شفاف بنویسید به نحوی که وقتی قاضی میخواند دقیقا متوجه موضوع و خواسته شما گردد.

آنچه را که باعث افزایش پرونده و طولانی شدند روند رسیدگی به پرونده در محاکم دادگستری شده این است که مراجعه کنندگان چون فاقد دانش حقوقی بوده در نوشتن دادخواست که مهمترین بخش دعوی میباشد اشتباه میکنند و این اشتباه گاها پیامد منفی بسیار دارد از جمله از دست دادن حق و یا طولانی شدن  رسیدن به حق یا خواسته خودتان  در داد خواست میباشد. لذا بهترین مسیر قبل از طرح دعوی و یا نوشتن دادخواست مشاوره با وکیل دادگستری میباشد . از جمله خدمات  موسسه وکیل تلفنی  نگارش دادخواست به صورت انلاین میباشد.شما در این موسسه میتوانید به صورت انلاین  ضمن اخذ مشاوره حقوقی رایگان، دادخواست های خودتان را به صورت تایپ شده از وکلای  پایه یک دادگستری موسسه وکیل تلفنی دریافت نمایید.

اعتراض به حکم غیابی
پرسش:
اگر محکوم علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی لکن پس از مضی مهلت های واخواهی و تجدید نظر خواهی به حکم غیابی اعتراض کند و محکوم له تقاضای صدور اجراییه تقدیم نماید،تکلیف دادگاه چیست ؟
پاسخ :
در صورت ابلاغ واقعی رای غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی و اعتراض محکوم علیه به رای صادره دادگاه باید قرار رد دادخواست صادر نماید و پس از قطعیت قرار مذکور ،دستور صدور اجراییه بدهد.قبل از قطعیت قرار مذکور که قابل تجدید نظر است صدور اجراییه مجوز قانونی ندارد.

تکلیف دادگاه در صورت محجور بودن خوانده دعوا

پرسش:هرگاه خواهان اقدام به تقدیم دادخواست کند و معلوم شود که خوانده به علت حجر (صغر سن یا جنون و ..)اهلیت قانونی ندارد تکلیف چیست؟

نظر اکثریت

مورد از موارد توقیف دادرسی است و مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و فرقی نمی کند که از ابتدا محجور باشد یا در خلال رسیدگی محجور شود، در هر حال پس از اعلام به خواهان نام برده باید جانشین تعیین کند.

نظر اقلیت

مشمول بند (4) ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری و از موارد قرار رد دعوا خواهان است زیرا کسی که اهلیت قانونی ندارد دعوا متوجه وی نمی شود بلکه دعوا متوجه وصی ، ولی یا قیم می شود بنابراین چنانچه در خواهان اهلیت شرط است در خوانده نیز اهلیت شرط است. به این جهت است که ماده 86 مقرر داشته است در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

درصورتی که خواهان دعوای خود را علیه محجور یا دیوانه  یا صغیر اقامه کند دعوای وی قابل استماع نیست و ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم محجور را از پاسخ به دعوا معاف کرده است، لذا دادگاه جز صدور قرار رد دادخواست تکلیفی ندارد. مقرارت ماده 105 قانون مرقوم ناظر به موردی است که خوانده در ضمن دادرسی محجور شود که چون رسیدگی به دعوا شروع  شده و در جریان دادرسی خوانده محجور شده است دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی مراتب را به خوانده اعلام می کند که قیم یا سرپرست محجور  را به دادگاه معرفی کند و حتی در قسمت آخر ماده آمده است اگر دعوا آماده صدور رای باشد دادگاه انشای رای خواهد کرد.

طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت

پرسش: آیا طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت صحیح و قابل پذیرش است؟ مستندات پذیرش یا عدم پذیرش و نیز نتایج حاصله در هر مورد چیست؟

نظر اول

اهلیت صفت کسی است که دارای جنون سفه ، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلا یا بعضا) نباشد بنابراین برای احراز عدم اهلیت باید مصادیق آن شناخته شود. در برخی موارد عدم اهلیت را قانون گذار اعلام می کند، مثل بطلان معاملات صغیر. این موانع اغلب ناشی از سوءظن است همانند ورشکستگی و نیز ممکن است عدم اهلیت به سبب فقدان اراده باشد همانند جنون، به هر تقدیر،حسب مورد، باید قائل به تفکیک شد. چنانچه عدم اهلیت امری ثابت باشد مثل اینکه برای خوانده قبلا حکم حجر صادر شده و یا حکم ورشکستگی تاجر اصدار یافته باشد . در این فرض باید قرار رد دعوا صادر شود. ولی در فرضی که این امر در جریان دادرسی روشن شود،طبعا استمرار دادرسی منوط به وجود اهلیت خواهد بود،بنابراین مستفاد از مواد 105 و 86 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی و 56 امور حسبی چاره ای جز صدورقرار توقیف نیست تا به حکم قانون برای او قیم تعیین و آنگاه با ابلاغ دادخواست و ضمایم به قیم یا نماینده قانونی خوانده محجور، نماینده قانونی به دادرسی دعوت و دادرسی ادامه یابد.

نظر دوم

چون در بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار عدم اهلیت طرفین دعوا اشاره شده. در موضوع سوال، دادگاه به محض استحضار از فقدان اهلیت خوانده باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند. پس از قطعیت این قرار،دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است.

نظر سوم

این گروه با استنباط از بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق عقیده به صدور قرار رد دعوا به لحاظ فقدان اهلیت خوانده داشته اند.

نظر کمیسیون نشست قضائی

اشخاصی که از تصرف در اموال و حقوق مال خود ممنوع باشند فاقد اهلیت قانونی هستند. با توجه به ملاک قانونی بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت آن شخص مسموع نیست. چنانچه در جریان دادرسی سمت یکی از طرفین دعوا از جمله خوانده زایل گردد یا محجور شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را حسب مورد به طرف دیگر اعلام کرده و یا مطابق ماده 56 قانون امور حسبی به دادستان اعلام می کند تا پس از تعیین تکلیف و معرفی قیم یا وصی یا قائم مقام قانونی خوانده دادرسی جریان پیدا کند. اگر خوانده فاقد اهلیت باشد دادگاه قرار عدم اهلیت خوانده و رد دعوا را صادر خواهد نمود که در صورت قابل تجدید نظر بودن حکم راجع به اصل دعوا، قرار مذکور طبق ماده 332 قابل تجدیدنظر خواهد بود.

مشاوره  حقوقی دادخواست  طلاق 

مشاوره  حقوقی الزام  به  تنظیم  سند  رسمی 

مشاوره  حقوقی  قبل از  طلاق 

برای دریافت مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری کافی است از تلفن ثابت خود (با موبایل تماس نگیرید) بدون هیچ پیش شماره ایی با تلفن زیر تماس بفرمایید.

تماس از تلفن ثابت(بدون کد شهرستان بگیرید)  ۹۰۹۹۰۷۰۷۶۷    

هر گونه سوالی دارید می توانید با ۰۲۱۴۷۶۲۵۹ مطرح بفرمایید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)  ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

 

شماره مستقیم مشاوره با وکیل :9099070767 تماس از طریق تلفن ثابت

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید


 درخواست مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری (خانم حسینی) 09212242670
مسئول کارگزینی (خانم علوی)                                                       09196889330
مسئول امور مالی (آقای شیردل)                                                     09199398913

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ

 

logo-samandehi
© 2014. « وکیل تلفنی ». تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
footer logo طراحی سایت و سئو توسط رایا مارکتینگ
footer logo تولید محتوا توسط رایا مارکتینگ