موسسه وکیل تلفنی

  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۲:۲۹ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۶:۱:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۵۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۹:۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۵۸:۲۷ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • رضایی گرامی : پرونده حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۳۰:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۲۵:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۴:۹:۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • مریم گذاری گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۳:۵۷:۲۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۳۰:۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
انجمن وکیل تلفنی

حق الوكاله جديد وكيل

جدول آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر 28/12/98

جدول آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر 28/12/98

ردیف

خلاصه عنوان

ماده

شرح

حق الوکاله

1

تسخیری، معاضدتی

8

وکالت تسخیری یا معضدتی

2 برابر حداقل تعرفه

2

دعاوی مالی

9

دعوای مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی باشد

10 درصد بهای خواسته شده

3

دعوای مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نباشد

تا 500 میلیون ریال 8% بهای خواسته مازاد بر 500 میلیون ریال تا 2 میلیارد ریال 7% مازاد بر 2 میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال 5%

مازاد بر 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال 4%

مازاد بر 30 میلیارد ریال به بالا 3%

4

طاری و اعتراض ثالث

10

پرونده مطرح با دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب یا اعتراض ثالث و تقابل

معادل حق الوکاله مرحله‌ای که ثالث در آن وارد یا جلب شده یا به رای جلب شده یا به رای صاده در آن مرحله اعتراض نموده است یا خوانده دعوای تقابل مطرح نموده

5

غیابی و واخواهی

11

پرونده منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن

معادل ماده 9

6

11

تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی در صورتی که وکیل از ابتدا در پرونده منجر به صدور حکم غیابی وکالت داشته است

بدون حق الوکاله

7

دعاوی منجر به صدور قرار

12

دعوی منجر به قرار ابطال دادخواست (قبل از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن)

یک چهارم حق الوکاله نرحله نخستین (25%)

8

12

دعوی منجر به قرار ابطال دادخواست (پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن)

یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین (25%)

9

12

پرونده منجر به صدور قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند: مرور زمان، اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی

معادل کل حق الوکاله برای حکم

10

12

دعوی تجدیدنظر منجر به قرار سقوط دعوا (قبل از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن)

یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدید نظر (25%)

11

12

دعوی تجدیدنظر منجر به قرار سقوط دعوا (پس از پاسخ به دعوا یا دفاع از آن)

یک دوم حق لوکاله مرحله تجدید نظر (50%)

12

اعتراض به قرارهای حقوقی

12

اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض

حداقل یک میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال

13

12

فسخ یا نقض قرارهای حقوقی قابل اعتراض و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی

معادل حق الوکاله همان مرحله

14

خانواده

13

مطلق دعاوی خانوادگی و دعاوی مالی ناشی از زوجیت

حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

15

حسبی

13

امور حسبی

حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

16

غیر مالی

13

دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست

حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال

17

کیفری 1. نظامی 1. انقلاب

14

جرایم مستوجب مجازاتهای سلب حیات – قطع عضو – حبس ابد یا حبس تعزیری درجه 1

حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 2 میلیارد ریال

18

14

جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه 2 و 3

حداقل 30 میلیون ریال و حداکثر 1 میلیارد ریال

19

14

دیگر جرائم

حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

20

کیفری 2 نظامی2، اطفال

14

جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه 4 و 5

حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

21

14

جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه 6

حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 300 میلیون ریال

22

14

دیگر جرایم

حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

23

دادسرا

14

اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

حداقل 1 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال

24

فرجام اعاده دادرسی

14

فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری

حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

25

تفصیر ماده 48

14

دعاوی وکلای تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری

حداقل 50 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

26

فرجام اعاده دادرسی

14

قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و رسیدگی مجدد به پرونده

حق الوکاله رسیدگی مجدد نیز اضافه خواهد شد

27

شورای حل اختلاف

15

حق الوکاله در شورا یا در مقام اعتراض به آرای شورا در محاکم دادگستری

حسب مورد به میزان حق الوکاله مراحل نخستین و تجدید نظر دعاوی حقوقی و کیفری

28

دیوان عالی کشور

16 و 17

دعاوی مالی و غیر مالی و آرای کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است

بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر

29

رسیدگی مجدد پس از نقض

18

وکالت در پرونده‌هایی که وکیل پس از نقض رای وکالت را بر عهده می‌گیرد

معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است

30

دادگاه عالی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور

19

وکالت در دادسرا عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی و سایر دادسراها و دادگاههای انتظامی

حداکثر 20 میلیون ریال

31

دیوان عدالت اداری

20

وکالت در دیوان عدالت اداری

حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

32

تعزیرات

20

وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی

حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال

33

مراجع غیر قضایی

20

وکالت در مراجع غیر قضایی

حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال

34

صلح و سازش

23

صلح و سازش در اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری)

معادل حق الوکاله کل دعوا

35

 

23

دعاوی که پس از طرح در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رای منجر می‌شود

معادل حق الوکاله کل دعوا

36

 

23

دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود

معادل حق الوکاله کل دعوا

37

 

23

مطلق دعاوی خانواده که به صلح و سازش ختم شود

معادل حق الوکاله کل دعوا

38

اجرای احکام

25

اجرای احکام حقوقی دادگستری و اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک

حداقل 4 میلیون ریال تا حداکثر 2 درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا

39

 

25

سایر موارد در امور اجرایی به جز موارد فوق

حداقل 4 میلیون ریال و حداکثر 150 میلیون ریال

40

خدمات حقوقی و مشاوره

26

تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه

حداکثر 50 میلیون ریال

41

26

مشاوره به ازای هر ساعت

حداقل 500 هزار ریال و حداکثر 5 میلیون ریال

42

26

صرف مطالعه پرونده

حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال

43

ویژه روحانیت

27

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

مطابق مفاد این آیین نامه

44

سایر

28

سایر مواردی که در آیین نامه تعیین تکلیف نشده

حداقل 10 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال

45

ماموریت و هزینه سفر

30

ماموریت داخل استانی برای هر روز

1 میلیون و 500 هزار ریال

46

30

ماموریت خارج  استانی برای هر روز

3 میلیون ریال

47

30

ماموریت خارج کشور

هم طراز مدیران کل

48

توضیحات

1- حق الوکاله دعاوی کیفری ماده 14 به این شرح است: 50% مربوط به فرایند تحقیق در دادسراها 30% مرحله بدوی و 20% تجدید نظر خواهی

2- در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است حق الوکاله مرحله دادسرا به مرحله بدوی اضافه می‌شود و در مواردی که حکم قطعی است حق الوکاله مرحله تجدید نظر در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.

3- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه 20 درصد به تعرفه اضافه می‌گردد.

4- در مواد 9 و 13 و 20 میزان 60 درصد حق الوکاله به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.

11/1/99                                                                                                                                                               تدوین: حسین خدیو

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی