موسسه وکیل تلفنی

  • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

نمونه فروشنامه ملك

نمونه مبایعه­ نامه ملک

ماده 1: طرفین قرارداد

فروشنده: شرکت .................. (سهامی خاص) به شماره ثبت ..... و شناسه ملی .............. با امضای مدیرعامل آقای ........... به شماره ملی ................ و رئیس هیات مدیره آقای ................ به شماره ملی .................. به عنوان صاحبان  امضای مجاز مستند به روزنامه رسمی شماره .................. مورخ ........................... به نشانی ..................... کدپستی ............. و فکس ................ و تلفن................... و ایمیل ..........................

خریدار: آقای ...................... فرزند ................. به شماره شناسنامه .................... صادره از ................... با شماره ملی ....................... به نشانی ..........................

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از تملیک و انتقال قطعی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ................ فرعی از ............... اصلی قطعه شش تفکیکی مفروز و مجزی شده از ............... فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبت .................. استان تهران به مساحت ................ مترمربع به انضمام کلیه توابع و متعلقات بدون استثناء چیزی دارای سند رسمی تک برگ به شماره سریال ...................... به نشانی: .............................

ماده 3: ثمن معامله و شرایط پرداخت

کل ثمن مورد معامله مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (000/000/000/155) ريال معادل پانزده میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/15) تومان وجه رایج تعیین گردید که تمامی این مبلغ در قالب مطالبات خریدار از ممحل قسمتی از حواله شماره ...................... تاریخ ...................... صادره از سوی سازمان املاک شهرداری تهران که از طریق مالک حواله (.......................................) به فروشنده منتقل گردیده است پرداخت و تسویه و مورد قبول فروشنده و ضامنین وی گردیده است.

تبصره: با توافق طرفین مبنی بر پرداخت ثمن از محل حواله فوق (قسمتی از حواله مزبور به میزان ثمن معامله حاضر) خریدار هیچ­گونه تعهدی نداشته و خریدار به نحو قطعی بری­الذمه محسوب گردید.

ماده 4: تحویل مورد معامله

فروشنده متعهد است مورد معامله را با جمیع توابع و بدون هیچ­گونه مانعی در تاریخ 20/1/1396 تحویل خریدار نماید.

ماده 5: تنظیم سند رسمی

1-5: طرفین متعهد هستند در روز دوشنبه مورخ 21/12/1396 در دفترخانه اسناد رسمی شماره .............. تهران واقع در ................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اقدام نماید.

2-5: در صورت عدم حضور هر یک از طرفین یا به همراه نداشتن مدارک و مقدمات لازم از جمله  استعلامات ثبتی، دارایی و شهرداری و غیره، سردفتر گواهی عدم حضور صادر خواهد نمود.

3-5: در صورتی که به هر دلیلی روز تنظیم سند با تعطیلی مواجه شود، اولین روز پس از تعطیلی، تاریخ حضور در دفترخانه خواهد بود.

 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

ماده 6: سایر شرایط

1-6: فروشنده حق هرگونه معامله دیگر یا تصرف نسبت به مورد معامله را از تاریخ مبایعه­نامه حاضر از خود سلب و ساقط نمود.

2-6: فروشنده متعهد است کلیه بدهی­های مورد معامله را تا روز تنظیم سند رسمی به هزینه خود پرداخت و تسویه حساب کامل نماید.

3-6: پرداخت هزینه­های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری و غیره به  عهده فروشنده و پرداخت هزینه حق ثبت و حق­التحریر بالمناصفه است.

4-6: قیمت توافق شده برای معامله در ما ده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این جهت هیچ­گونه حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.

5-6: در صورتی که مورد معامله کمتر از متراژ اعلامی باشد فروشنده به میزان کسری مسئول قیمت روز آن است.

6-6: طرفین کلیه خیارات (از جمله خیار غبن ولو افحش)، به جز موارد پیش­بینی شده در این قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند (به استثنای خیار تدلیس).

7-6: وکیل فروشنده و امضاکنندگان این قرارداد از جانب فروشنده با امضاء از طرف فروشنده کلیه تعهدات و مسئولیت­های موکل خود، از قبیل اجرای قرارداد یا مسئولیت­های وی در خصوص پرداخت خسارت و وجه التزام­های قراردادی در فرض نقض تعهدات یا فسخ یا بطلان قرارداد و غیره را به نحو تضامنی از فروشنده این قرارداد ضمانت نمودند.

8-6: شرکت ................... به شناسه ملی ................ و شماره ثبت .................. و مدیران امضاءکننده از ناحیه شرکت نیز با امضای این قرارداد تمام تعهدات و مسئولیت­های قراردادی یا قانونی متعهدین این قرارداد از جانب فروشنده، در خصوص پرداخت خسارت وجه التزام­های قراردادی در فرض نقض تعهدات یا فسخ یا بطلان قرارداد و غیره در قبال خریدار (چه در فرض صحت و چه در فرض بطلان قرارداد) را به نحو تضامنی ضمانت نمودند.

9-6: در صورتی که یک یا چند بند این قرارداد به هر دلیلی باطل شود تاثیری در صحت سایر شرایط این قرارداد ندارد.

10-6: در صورتی که قرارداد جزئاً یا کلاً به هر دلیلی منحل گردد، مسئولیت فروشنده و هر یک از ضامنین، مبنی بر جبران خسارت خریدار، به عنوان یک تعهد مستقل و الزام­آور به قوت خویش باقی است؛ عدم مسئولیت یکی از متعهدین قرارداد (اعم از فروشنده یا یکی از ضامنین) مانع مراجعه به سایرین نبوده و تعهد هر یک از متعهدین مستقل از تعهد سایرین می­باشد.

11-6: هرگونه پاسخ­گویی به ادعای اشخاص ثالث و معارض بر عهده فروشنده بوده و فروشنده متعهد است خریدار را از هرگونه اعتراض و ادعا مصون نگه دارد.

12-6: فروشنده و وکیل و امضاکنندگان این قرارداد و هم­چنین خریدار اظهار و تعهد می­نمایند که هیچ محدودیتی یا ممنوعیتی جهت امضای این قرارداد نداشته و دارای صلاحیت لازم و کافی جهت امضای این قرارداد هستند.

13-6: فروشنده و ضامنین وی، تعهد و تضمین می­نمایند که مورد معامله فاقد هرگونه مانع یا مشکل قانونی است.

14-6: طرفین توافق نمودند که کلیه مفاد مبایعه­نامه، عیناً در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه قید گردد. چنان­چه به واسطه موانع سیستمی و یا عرف دفاتر اسناد رسمی، امکان قید برخی از مفاد مبایعه­نامه در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه میسر نگردد یا به هر علت با مفاد مبایعه­نامه حاضر مغایرت داشته باشد، مفاد مذکور در مبایعه­نامه به عنوان اراده واقعی طرفین بوده و حاکم بر روابط طرفین و متعهدین معامله حاضر می­باشد.

ماده 7: ضمانت اجراها

1-7: در صورتی که هر یک از طرفین و امضاکنندگان قرارداد به هر دلیلی به هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نکند، متخلف باید روزانه یک در هزار از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تاخیر به طرف مقابل بپردازد؛ در صورتی که تاخیر بیشتر از دو ماه شود، طرف مقابل می­تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کرده و 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد (وجه التزام قراردادی) دریافت نماید.

2-7: در صورتی که قرارداد به واسطه مستحق­للغیر درآمدن و یا هر دلیل دیگری، باطل یا بی­اعتبار گردد، فروشنده و متعهدین وی مکلفند متضامناً علاوه بر استرداد ثمن معامله به قیمت روز، 20 دردص مبلغ اخیر را به عنوان وجه التزام قراردادی به خریدار پرداخت نماید.

هم­چنین در فرض بطلان یا بی­اعتباری قرارداد به شرح فوق­الذکر، علاوه بر استرداد وجه و وجه­التزام تعیینی به شرح فوق، در صورت انجام هرگونه هزینه  از سوی خریدار یا ایجاد هرگونه تغییر و یا ایجاد مستحدثات در مورد معامله از سوی وی که سبب افزایش ارزش مورد معامله گردد، خریدار مستحق دریافت هزینه­های انجام شده یا اضافه  ارزش ایجاد شده ناشی از انجام این هزینه­ها، تغییرات و ایجاد مستحدثات (هر کدام که بیشتر باشد به تشخیص خریدار) می­باشد.

ماده 8: داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین فروشنده و خریدار و سایر متعهدین این قرارداد از قبیل اختلاف در تفسیر، اجرا، فسخ، بطلان یا خسارات ناشی از آن و غیره، اختلاف توسط داوری یک فقره که از سوی موسسه حقوقی دادبانان به شماره ثبت .................... و شناسه ملی .................... به عنوان مقام ناصب منصوب خواهد گردید، (با تعیین مدت داوری حداکثر به مدت 6 ماه در هر مورد داوری) حل و فصل خواهد شد. مقام ناصب می­تواند یکبار یا به هر تعداد بیشتر که رسیدگی به اختلافات طرفین ایجاب نماید، نصب داور نماید که داور منصوبه در اختلافات ارجاعی می­تواند یک نفر بوده و یا در هر مورد داوری ارجاعی، فردی غیر از داور قبلی باشد که تشخیص این امر برعهده مقام ناصب می­باشد. هم­چنین رای اصداری از سوی داور در هر مورد، برای کلیه اشخاص فوق­الذکر، قطعی و لازم­الاجرا است.

تبصره: شرط داوری حاضر مستقل از این قرارداد بوده و به عنوان یک موافقت­نامه مستقل حتی در فرض فسخ یا بطلان مبایعه­نامه هم معتبر است.

ماده 9: اقامتگاه:

اقامتگاه فروشنده، وکیل و امضاکنندگان این قرارداد عبارت است از:

اقامتگاه فروشنده: تهران- خیابان

اقامتگاه خریدار: تهران- خیابان

اقامتگاه سایر متعهدین این قرارداد (از ناحیه فروشنده)، همان است که در این ماده برای فروشنده ذکر شده­است و هرگونه ابلاغ به نشانی­های فوق وفق ماده 1010 قانون مدنی معتبر و قانونی است.

ماده 10: نسخه­های قرارداد و امضای آن

این قرارداد در تاریخ ............. در 10 ماده و در 3 نسخه متحدالشکل تنظیم و برای طرفین و ضامنین قطعی و لازم­الاجرا 

جهت دانلود فايل ورد نمونه مبايعه نامه كليك نماييد 

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi