موسسه وکیل تلفنی

 • رحمت ابراهیم پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۲:۱۴:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • سید حمید قاضی میرسعید گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۴۸ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۰:۲۷:۵۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۸:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل ملیکا محبوبی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۵:۱۴:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۱۸:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۱:۱۹ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۷:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۸
 • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۲۲:۵۹:۳ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
 • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲۱:۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۷
انجمن وکیل تلفنی

معاونت در قتل

 معاونت در قتل عمد وفق بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی

اگر به موجب بند (ب) ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قاتل محکوم به قصاص شود، آيا معاونت نیز مصداق پیدا می­کند؟

پاسخ حقوقی

نظر اکثریت

در مواردی که قاتل قصد کشتن نداشته ولی به استناد بند (ب) ماده 209 قانون مجازات اسلامی محکوم به قصاص می­شود، با توجه به اینکه در معاونت وحدت قصد بین معاون و مباشر لازم است و چون در خصوص فوق وحدت قصد وجود ندارد و یا اصلا قصد قتل در کار نبوده تصور معاونت و محکومیت او ممکن نیست. نظر اقلیت چون متهم قصد فعل کشنده را داشته و معاون در این قصد با او همگام بوده و وحدت قصد در این خصوص وجود دارد محکومیت معاون بلا اشکال است.

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

نظر کمیسیون در خصوص معاونت در قتل عمد

نشست قضایی: با توجه به تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی سابق که برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط دانسته است.

چنانچه در مورد سؤال بین معاون و مباشر وحدت قصد در خصوص فعل واقع شده وجود داشته باشد، معاون نیز قابل مجازات خواهد بود. بنابراین، نظر اقلیت تأیید می­شود.

معاونت در قتل و اثر آن در محرومیت از ارث

با توجه به ماده ۸۸۰ قانون مدنی که مقرر داشته است: «قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می­شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبيب...»، با ملاحظه مراتب، آیا معاونت در قتل عمد از مصادیق تسبیب مذکور در ماده فوق است؟ به عبارت دیگر معاون در قتل عمد مسبب قتل محسوب و در نتیجه ممنوع از ارث است و یا معاون در قتل محروم از ارث نیست؟

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

پاسخ حقوقی

نظرهای ابرازی معاونت در قتل و اثر آن در محرومیت از ارث

نظر اول: چنانچه، اقدامات معاون از موارد مذکور در نوع اول باشد محروم از ارث نخواهد شد زیرا عرفاً مسبب قتل شناخته نمی­شود و به لحاظ عدم تحقق عنوان تسبیب در قتل این مورد مشمول ماده ۸۸۰ قانون مدنی نیست ولی اگر اقدامات معاون از قبیل موارد مذکور در نوع دوم باشد از ارث محروم نخواهد بود.

مبانی این نظر 1

 1. معاونت از نوع دوم عرفاً تسبيب در قتل محسوب می­شود و بر اساس عرف، مسبب قتل شناخته می­شود و محروم از ارث است.
 2. برداشت مذکور موافق نظریه­ای است که تعدادی از صاحب نظران علم حقوق ابراز نموده­اند از جمله آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ارث خود بیان می­دارد شخصی که با تطميع دیگری موجب قتل مورث خود شود محروم از ارث خواهد بود و مرحوم سید علی حایری شاه باغ در شرح ماده ۸۸۰ قانون مدنی می­گوید: اگر پسری دیگری را تطمیع کند که پدرش را بکشد و همان تطمیع موجب اراده قتل در قاتل بشود به قسمی که اگر آن تطميع نبود، دیگری مرتکب قتل نمی­شد این فرزند از ارثیه پدر خود محروم است.

نظر دوم: معاون در قتل مطلقا محروم از ارث نیست زیرا:

 1. معاونت غیر از تسبیب است زیرا در مورد معاونت وجود حداقل دو شخص ضروری است در صورتی که در تسبیب عمل با وجود یک شخص محقق می­شود بنابراین، تسبیب مذکور در ماده ۸۸۰ قانون مدنی شامل معاون نمی­شود.
 2. در ماده ۸۸۰ قانون مدنی عنوان قتل مانع ارث شناخته شده است و در مورد معاونت در قتل، انتساب قتل به معاون عرفاً صحیح نبوده و به هیچ عنوان او قاتل محسوب نمی­شود و در نتیجه از ارث محروم نخواهد بود.
 3. درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

  تماس فقط در ساعات اداری

  جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

نظر سوم: معاونت در قتل عمد به دو گونه قابل تحقق است:

نوع اول: در پاره­ای موارد مباشر قتل شخصاً تصمیم و انگیزه قتل دارد و اقدامات معاون، تنها موجب تسهیل وقوع قتل می­شود از قبیل تهیه آلات یا ارایه طریق ارتکاب قتل (بندهای دوم و سوم ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

نوع دوم: در پاره­ای از موارد ممکن است مباشر قتل شخصاً هیچ تصمیم و انگیزه قبلی برای قتل نداشته باشد و معاون با اقداماتی که از قبیل تهدید یا تطميع برای مباشر ایجاد انگیزه و اراده قتل کند به وجهی که اگر، مثلاً تطمیع معاون نباشد، مباشر قتل هیچ انگیزه­ای برای قتل ندارد و مرتکب آن نمی­شود. (بند (۱) ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۳): طبق تبصره یک ماده ۴3 قانون مجازات اسلامیسابق  برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. بنابراین، کسی که معاون در قتل عمد باشد، قصدش با قصد مباشر قتل یکی است و چون معاون قتل با علم و آگاهی از مقصود مباشر در انجام کار به او کمک نموده و چنانچه کمک نمی­کرد، مباشر موفق نمی­شد، چنین شخصی از باب تسبيب باعث کشته شدن مورث خود شده و از ارث محروم است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)    ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

 

مشاوره حقوقی در ساعت غیر اداری 09212242670

 

شماره پیامک وکیل تلفنی                                                    30007002700242
آدرس ایمیل موسسه وکیل تلفنی                                       vakiltel@gmail.com
آدرس ایمیل بخش مالی وکیل تلفنی                              vakiltelmali@gmail.com
ثبت شکایات و انتقادات وکیل تلفنی                        lawyertavakkoli@yahoo.com

قوانین و مقررات  وکیل  تلفنی

 واحد  مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی، پلاک 14 طبقه اول واحد 3

 

 واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران مرکز ICT:  آمل روبروی افتاب  60 مجتمع  تجاری محسنی، طبقه اول ، واحد 102

وكيل استارتاپ   ترجمه فوری       تایپ       تولید محتوا       استارتاپ     مشاوره حقوقی بین الملل

 

logo-samandehi