موسسه وکیل تلفنی

  • سید ایمان ستاری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۱۰:۲۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • میثم جواهریان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۵:۳:۲۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • مریم قمری داز گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۲:۴۶:۲۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • علی اصغر بصیری کجانی گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱:۴۰:۵۴ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • محمد فتحی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱:۳۸:۱۱ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • میثم جواهریان گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱:۲۹:۲۸ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱:۲۷:۴۵ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • سحر دودل گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۰:۳۱:۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • Amir Asadi گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۰:۲۲:۲۳ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۰:۱۸:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
انجمن وکیل تلفنی

تبيهات اداري كارگران

       تنبیهات اداری قابل اعمال كارگران

تخلفات اداری         مرتبه اول              مرتبه دوم                   مرتبه سوم                  مرتبه چهارم

طبقه اول               (الف)                  (ب) یا (ج)                (ج) یا (د)                        (ه)

طبقه دوم         (الف) یا (ب) یا (ج)       (ج) یا (د)                    (ه)                       .....................

طبقه سوم         (ج) یا (د) یا (ه)                          (ه)                     .....................                .....................

طبقه چهارم              (ه)                   .....................                .....................                .....................

ماده 10 ـ در خصوص تأخیر، تعجیل، و غیبت موجه کارگران، تنبیهات به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تأخیر و تعجیل غیر موجه

ردیف

......... تا ......... ساعت در ماه

......... تا ......... ساعت در ماه

......... تا ......... ساعت در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته میتواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت تأخیر یا تعجیل به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته میتواند نسبت به اخرج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت‌های بعدی علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته میتواند نسبت به اخرج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

 

 

 

 

الف ـ غیبت غیر موجه

ردیف

مجمع غیب غیر موجه

......... تا ......... ساعت در ماه

مجمع غیب غیر موجه

......... تا ......... ساعت در ماه

مجمع غیب غیر موجه

......... تا ......... ساعت در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات موارد قبل کمیته میتواند نسبت به اخراج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی قانونی و مزد تعطیل هفتگی به نسبت غیبت به اضافه تذکر کتبی برای بار دوم

در این نوبت و یا نوبت های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته میتواند نسبت به اخرج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

نوبت سوم

در این نوبت و یا نوبت‌های بعد علاوه بر تنبیهات نوبت قبل کمیته میتواند نسبت به اخرج براساس ماده 27 قانون کار تصمیم گیری نماید.

 

 

 

 

ماده 11ـ کمیته انضباط کار پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات کارگر در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تنبیهات فوق را اعمال خواهد نمود و چنان چه تخلفات احراز شده از طبقات مختلف باشد، از تنبیهات مقرر در طبقه بالاتر منظور می‌گردد.

ماده 12ـ هرگاه کارگری که به موجب تصمیم کمیته انضباط کار محکومیت یافته است، از تاریخ محکومیت، به مدت .................. ماه/ سال مرتکب تخلف اداری نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وی محسوب نمی‌گردد.

 

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

تماس فقط در ساعات اداری

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

فصل چهارم ـ رسیدگی

ماده 13 ـ کمیته انضباطی براساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان، رؤسا، مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی نماید.

ماده ۱۴- هر گاه رسیدگی به اتهام کارگر به تشخیص کمیته انضباط کار مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس ذی ربط با واحد بازرسی ارجاع می‌شود.

ماده ۱۵- چنان چه کارگر به سبب شکایت کارفرما از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف، قرارداد وی به حال تعلیق در می‌آید. کارفرما مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، برای رفع احتیاجات خانواده او، حداقل ۵۰ درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت علی الحساب پرداخت نماید. اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود، مدت تعلیق جزء سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۶- کمیته انضباط کار، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می‌نماید.

تبصره - واحد امور اداری کارگاه موظف است، اوراق تفهیم اتهام صادره توسط کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت ۵ روز به کارگر ابلاغ نماید. در صورت عدم وجود واحد اداری، کمیته خود اقدام به این امر می‌نماید.

ماده ۱۷- متهم باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام، دفاعیه خود را کتباً ارائه نماید.  این مدت در صورت تقاضای مهلت، بنا به تشخیص کمیته تا ۵ روز دیگر قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که متهم جهت دفاع، درخواست مدارک نماید، کمیته انضباط کار مکلف است مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد.

تبصره ۲- چنان چه متهم در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه ننماید، کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می‌نماید.

ماده ۱۸ – کمیته انضباط کار مکلف است، متهم را برای حضور در تمام جلسات رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره - وقت جلسه باید طوری تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از دو روز نباشد. در صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته، وقت دیگری تعیین می‌گردد.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

فصل پنجم - اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجرای تصمیم کمیته انضباط کار

ماده ۱۹- کمیته انضباط کار پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداری، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره - در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود، ارتکاب تخلف از سوی متهم را احراز نکند، او را تبرئه می‌نماید.

 ماده ۲۰- واحد امور اداری موظف است، تصمیمات کمیته انضباط کار را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.

تبصره ۱- هر گونه خودداری یا جلوگیری از ابلاغ با اجرای تصمیمات کمیته انضباط کار ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای فوری تصمیم کمیته انضباط کار درباره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده تصمیم گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می‌گردد.

تبصره ۳- تصمیمات کمیته انضباط کار قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

فصل ششم - سایر مقررات

ماده ۲۱ - اصلاح یا تغییر تصمیمات کمیته انضباط کار، صرفاً در مواردی که کمیته تصمیم گیرنده با اکثریت آرا تشخیص دهد که مفاد تصمیم متخذه از لحاظ شکلی یا ماهوی مخدوش است، امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۲۲- چنان چه تخلف کارگر پس از بازنشستگی کشف شود، قابلیت طرح در کمیته انضباط کار را نداشته و در صورت ضرورت، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح، قابل پیگیری می‌باشد.

ماده ۲۳- مرگ متهم قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباط کار، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می‌گردد. حکم این ماده در صورت ضرورت مانع پیگیری از طریق سایر مراجع ذی صلاح نمی‌باشد.

ماده ۲۴- تمامی کارگران و واحدهای کارگاه مکلفند، همکاری‌های لازم را با کمیته انضباط کار و دبیرخانه آن به عمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده در اختیار آن‌ها قرار دهند.

ماده ۲۵- در صورتی که هر یک از اعضای کمیته انضباط کار مرتکب تخلفات مندرج در این آیین نامه گردد، عضویت او در مدت رسیدگی به تخلف وی، به حالت تعلیق در خواهد آمد. در این صورت یکی از اعضای علی البدل هم سو با سمت عضو معلق شده، در کمیته انضباط کار حضور خواهد داشت. چنان چه که تخلف عضو معلق شده احراز نشود، در این صورت بعد از اتمام رسیدگی و به مدت باقی مانده از دوره عضویت، مجدداً به عضویت کمیته انضباط کار در خواهد آمد.

ماده ۲۶- کارفرما مکلف است، مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع تمامی کارگران رسانده  و نسخه‌ای از آن را در مکان‌های عمومی کارگاه نصب نماید.

جهت دانلود فايل ورد تبيهات كارگران كليك نماييد.

 

 

سوالات متداول

لطفا نظر خود را ثبت نمایید:

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)

021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 14 - طبقه اول - واحد 3.

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل - روبروی افتاب 60 - مجتمع تجاری محسنی - طبقه اول - واحد 102.

 

 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی