موسسه وکیل تلفنی

  • گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۵۳:۵۶ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • اسماعیل شیخ پور گرامی : سوال حقوقی شما در حال بررسی توسط وکیل می باشد ساعت ۱۸:۳۲:۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۸:۱:۱۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۷:۲۰:۲۰ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۴:۹ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل سید علی موسوی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۴:۵۲:۱۲ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل لیلا هوشمندد سروستانی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۸:۳۷ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵۰:۱۴ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۷:۵۸ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
  • وکیل احسان والی گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۱۳:۵:۳۱ تاریخ ۱۳۹۹/۹/۷
انجمن وکیل تلفنی

مهريه ملك مسكوني

شرایط مهریه ه­ای که ملک مسکونی ميباشد:

پرسش : در سند ازدواج زوجین، مهریه عبارت است از 3 دانگ از یک باب منزل مسکونی به ارزش 150 میلیون تومان. زوجه تقاضای مهریه خویش را نموده است. تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟ به عبارت دیگر، چنین مهریه­ای صحیح است و الزام زوج به انجام تعهد قانونی است یا خیر ؟

نظر اکثریت (باذکر مبانی استدلال )

در فرض پرسش که زوجین مهریه خویش را 3 دانگ منزل مسکونی به مبلغ 150 میلیون تومان قرار داده­اند اشکالی از نظر مهریه وجود ندارد؛ چرا که طبق ماده 1079 قانونی مدنی مهریه باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن­ها بشود معلوم باشد. در مانحن فیه نیز که موضوع مهریه 3 دانگ منزل مسکونی است و مبلغ 150 میلیون تومان از غیر معین بودن مهریه رفع جهالت کرده یعنی مشخص کرده که خانه­ای سه دانگ آن 150 میلیون تومان ارزش داشته باشد زوجه می­تواند سه دانگ یک خانه 150 میلیون تومان را مطالبه نماید. دادگاه بایستی زوج اقدام به خرید خانه جهت زوجه نماید طبق مقررات قانون اجرای مدنی زوجه می­تواند تعهد را انجام و مبلغ مورد نظر را از زوج مطالبه نماید. مواد 1079، 1100 و 1080 قانون مدنی نیز مؤید همین نظر است.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در نوع مهریه جهل وجود دارد. 3 دانگ کدام خانه. طبق فتوای حضرت امام(ره) در جلد 2 تحریر الوسیله و همان ماده 1079 قانون مدنی مؤید این مطالب است که مهریه نبایستی مجهول باشد که در مانحن فیه مهریه مجهول است و معین نیست؛ لذا نمی­توان زوج را ملزم کرد به انجام تعهد؛ چرا که عقد نکاح صحیح است؛ لکن موضوع مهریه صحیح نیست و نامعین است؛ لذا بایستی دادخواست زوجه ابطال شود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

قرار دادن آپارتمان به عنوان مهر زوجه:

 

پرسش : مردی با خانمی ازدواج نموده در مرحلۀ عقد بستگی قرار دارند و عروسی و مواقعه صورت نگرفته است و با هم اختلاف دارند . زوجه مدعی است مهریه­اش 400 سکه بهارآزادی و یک واحد آپارتمان معین و مشخص است. زوج دارای 2 واحد آپارتمان بوده و واحد معین را که زوجه مدعی است مهریه­اش است، فروخته است و در واحد دیگر 3 ماه است ساکن است و منکر قراردادن آپارتمان به عنوان مهریۀ زوجه است. به لحاظ وقوع اختلاف، زوجه مهریۀ خود را مطالبه نموده و تقاضای ابطال مبایعه نامه و اثبات مالکیت خود به آپارتمان فروخته شده و تحویل آن را نموده است و ضمن آن تقاضای تأمین خواسته نمود و آپارتمان محل سکونت زوج از طریق اجرای احکام توقیف شده است. زوج نیز دعوای تقابل با عنوان اعسار از پرداخت مهریه به تعداد 400 سکه و تقسیط آن را مطرح کرده است و با اظهار اینکه در آپارتمان توقیف شده ساکن است تقاضای رفع توقیف از آپارتمان به عنوان مستثنیات دین را نموده و تحقیقات انجام گرفته نیز حاکی از سکونت زوج در آپارتمان توقیف شده است.

الف) آیا آپارتمان توقیف شده حتی برفرض اینکه پس از توقیف زوج در آن سکونت کرده از مستثنیات دین محسوب می­شود یا خیر ؟

ب) با توجه به اینکه زوجه مدعی است زوج مرتکب فروش مال غیر شده و آپارتمانی را که فروخته متعلق به خودش است، آیا ثمن حاصل از فروش آپارتمان به عنوان دارایی زوج محسوب می­شود یا خیر ؟

نظر اتفاقی

با توجه به فرض پرسش آپارتمانی که زوج در آن سکونت دارد جزء مستثنیات دین محسوب می­شود؛ لکن دادگاه می­بایستی از رفع توقیف ملک خودداری تا بررسی و احراز نماید که چنانچه آپارتمان مورد نظر در شأن زوج نیست؛ به عبارت دیگر، زوج می­تواند در آپارتمان کوچک­تر که در شأن اوست ساکن شود، ساکن شود، بدیهی است آپارتمان فعلی فروخته شده و آپارتمانی کوچک­تر که در شأن زوج است برای وی خریداری و بابقی ثمن فروش آپارتمان به عنوان طلب مهریۀ زوجه پرداخت می­گردد و به هر صورت، احراز این موضوع با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.

در رابطه با بند دوم پرسش:

با توجه به اینکه عمل زوج معاملۀ معارض است و نیاز به رسیدگی دارد فعلاً نمی­توان در این خصوص پاسخی ارائه نمود.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

شرایط اخذ مهریه زوجه­ای که مال مشاع است:

 

پرسش: زوجه به عنوان مهریه ملکی را از زوج معرفی نموده است که مال مشاعی است. اگر چنانچه زوج در محلی دیگر سکونت داشته باشد.

اولاً: دادگاه صادر کننده رأی می­تواند مال را توقیف و به مزایده گذاشته و وجه حاصل از فروش را بابت مهریه به زوجه تسلیم نماید؟

ثانیاً: اصولاً با توجه به فرض پرسش، ملک مورد نظر جزء مستثنیات دین محسوب می­شود یا خیر ؟

 

نظر اتفاقی

اگر ملک موصوف را جزء مستثنیات دین بدانیم که توقیف معنی ندارد چون طبق قانون نمی­شود آن را توقیف کرد. همان طوری که بعضی از علما راجع به اینکه چنین ملکی مستثنیات محسوب می­شوند یا خیر تفصیل قائل شده­اند و بعضی بیان داشته­اند حتی اگر زوج خانه­ای مفروز هم داشته باشد و کارمند باشد و بایستی در استان دیگری دورتر از محل وقوع ملک زندگی کند منزل ایشان مستثنیات دین محسوب می­شود. از این گذشته عده­ای از فقها مبلغی را که به عنوان پول پیش جهت رهن منزل توسط بدهکار داده می­شود را هم مستثنیات می­دانند؛ ولی اگر جزء مستثنیات ندانیم با توجه به بند 3 ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 که در خصوص مواردی که در صورت برداری اموال غیر منقول بایستی قید گردد اشعار داشته: وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر و همین طور ماده 138 همین قانون که بیان داشته در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود ... بند (5) تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می­شود و صراحت ماده 140 قانون مذکور که اشعار می­دارد:هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می­رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند و از همه این مواد استنباط می­شود که فروش ملک مشاع با مزایده جهت پرداخت مهریه زوجه منع قانونی ندارد؛ البته بعضی از قضات معتقد هستند که توقیف منعی ندارد؛ ولی فروش ممکن نیست که نظر اخیر صحیح به نظر نمی­رسد؛ چرا که با استدلال فوق اگر ملکی قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نباشد بدیهی است که فروش آن بلامانع است.

درخواست مشاوره حقوقی تلفنی (خط ویژه شش رقمی)      ۴۷۶۲۵۹-۰۲۱

هزینه مشاوره حقوقی
هزینه ۱۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۲۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۴۰ هزار تومان
هزینه ۲۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۶۰ هزار تومان
هزینه ۶۰ دقیقه مشاوره با وکیل ۱۰۰ هزار تومان

برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به کارت   ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸  به نام هادی توکلی واریز نموده و اطلاعات واریز را به ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ کنید تا در کمتر از ۵ دقیقه وکیل به شما زنگ بزند.

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید

 

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان (ویژه شرایط کرونا)         021476259

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی                                           09212242670

 

ایمیل وکیل تلفنی                                                                  vakiltel@gmail.com

ایمیل مالی وکیل تلفنی                                                    vakiltelmali@gmail.com

واحد گارانتی مشاوره حقوقی                                        hade_tavakoli@yahoo.com

شماره پیامک مشاوره حقوقی                                                                                     30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی شعبه تهران: میدان انقلاب / ابتدای کارگر جنوبی / کوچه رشتچی / پلاک 14 / طبقه اول / واحد 3

واحد مشاوره حقوقی شعبه مازندران: آمل / روبروی افتاب 60 / مجتمع تجاری محسنی طبقه اول / واحد 102

 

 

وكيل استارتاپ

مشاوره حقوقی بین الملل

ترجمه فوری

تایپ

تولید محتوا

استارتاپ

 

جهت مشاوره حقوقی آنلاین رایگان کلیک کنید